x Obecnie jesteś na stronie Gorzowa Wielkopolskiego.

Wybierz miasto

Ilość graczy: 2-5 osób / Czas gry: 60 minut / Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski / Cennik Wählen Sie Deutsch als Sprache Select Englisch as a language Wybierz Polski jako język Wybierz miasto

Polityka Prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: Polityka) określa zasady ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi (dalej: Dane) korzystających z Witryny w celu dokonania Rezerwacji przetwarzane w związku z Rezerwacją Gier oraz rodzaj, sposób i cel wykorzystywanych przez ADO plików cookies.

2 Polityka stanowi załącznik do Regulaminu, jako integralna część i wszelkie terminy w niej użyte, mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

 

2. Dane osobowe

 

Administratorem danych Osobowych Klientów jest Bartosz Jaz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Time For Fun Bartosz Jaz z siedzibą w Długie ul. Dobiegniewska 22, 66-500 Strzelce Krajeńskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5993101311, e-mail: gorzow@openthelock.pl;, dalej: ADO.

1. ADO oświadcza, że Dane Klienta są przetwarzane zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.), przepisami zmieniającymi albo zastępującymi te akty oraz wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. ADO wskazuje, że Dane Klienta pozyskane przez niego w szczególności w związku z korzystaniem z Witryny, dokonywanie Rezerwacji, zawieranie Umów, zakup Voucherów, jak również w wyniku korzystania z wszelkich innych usług świadczonych przez ADO, będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

a. odpowiedzi na zapytania Klienta w ramach formularza kontaktowego umieszczonego w Witrynie, rozpowszechniania wizerunku oraz zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – na podstawie zgody Klienta,

b. podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania Umowy, w szczególności:

i. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Witryny,

ii. przetwarzania Rezerwacji, zamówienia Vouchera czy formularza kontaktowego,

iii. realizacji Rezerwacji czy zamówienia Vouchera,

iv. realizacji Gry,

v. dokonania rozliczania za Umowę

vi.zmiany lub rozwiązania Umowy,

vii. komunikacji z Klientem,

viii. rozpatrywania wniosków, sprzeciwów, reklamacji i innych pism kierowanych przez Klienta do ADO,

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwalnych,

d. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym w celu:

i. ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń ADO,

ii. ochrony przed roszczeniami Klienta czy próbami oszustwa,

iii. marketingu własnych usług ADO,

iv. analitycznym, statystycznym i zarządczym, w tym wewnętrznej sprawozdawczości i analizy zarządczej, statystycznej i badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie świadczonych przez ADO usług,

v. przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji,

vi. wprowadzania biznesowych mechanizmów kontrolnych,

vii. zarządzania operacjami przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń.

3. Przetwarzane przez ADO Dane Klienta obejmują: imiona i nazwiska, firmę, numer identyfikacyjny(m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

4.Odbiorcami Danych mogą być pracownicy ADO, podmioty współpracujące z ADO w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zarządzania stroną internetową, na której zamieszczona jest Witryna, jak również marketingu i reklamy, obsługi prawnej, windykacyjnej, podatkowej, finansowej, księgowej lub archiwizacyjnej ADO, sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru, biura informacji gospodarczej, nabywcy wierzytelności, podmioty uczestniczące w dokonywanych z udziałem ADO procesach przejęcia, łączeń, podziałów, przekształceń podmiotów gospodarczych.

5. ADO nie przekazuje Dane Klienta do państw trzecich w rozumieniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.Dane są przechowywane:

a. do czasu odwołania zgody przez Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

b. do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, chyba że ADO będzie mógł nie uwzględnić sprzeciwu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

c. do czasu wygaśnięcia zobowiązań Stron wynikających z Umowy i roszczeń o ich wykonanie – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy,

d. do czasu wygaśnięcia obowiązków ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e. do czasu wygaśnięcia (w tym przedawnienia) praw, roszczeń lub obowiązków ADO i Klienta – w przypadku gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych.

8. Klient ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym wobec profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych Danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO.

9. Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ADO, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

10. W przypadku przetwarzania Danych przez ADO na podstawie zgody Klienta, zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11. Klient korzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 8-11 niniejszego paragrafu w szczególności poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres ul. Chrobrego 2, 66-400 Gorzów Wlkp. stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta, telefonicznie pod numerem lub osobiście w siedzibie ADO.

12. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Poza przypadkami, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, podanie Danych ADO przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia Umowy, dokonania Rezerwacji, zakupu Vouchera, wysłania formularza kontaktowego czy świadczenia jakichkolwiek innych usług przez ADO. W przypadku żądania usunięcia Danych przez Klienta, świadczenie usług przez ADO, w szczególności wykonanie Umowy, sprzedaż Vouchera, odpowiedź na zapytanie kontaktowe, nie dochodzi do skutku, zaś w stosunku do niewykonanej Umowy zawartej następuje skutek, jak w przypadku odstąpienia od umowy (tak jakby od początku nie była zawarta, a strony zobowiązane są zwrócić sobie nawzajem to, co już świadczyły; w takim wypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez ADO w związku z lub w celu zawarcia lub wykonania Umowy).

14. Źródłem Danych są informacje pozyskane bezpośrednio od Klienta za pośrednictwem Witryny, w szczególności w ramach Rezerwacji, formularza zakupu Vouchera, formularza kontaktowego, również informacje uzyskane od osób trzecich:

a. organów państwa, rejestrów publicznych i innych powszechnie dostępnych źródeł - imiona i nazwiska, numer identyfikacyjny (m. in. PESEL, NIP, REGON i inne numery w odpowiednich rejestrach podmiotów zagranicznych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, zamieszkania i korespondencyjny, adres strony internetowej,

b. podmiotu obsługującego płatności - imiona i nazwiska, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące transakcji finansowych (np. numerów rachunków, kart kredytowych lub płatniczych, innych unikalnych identyfikatorów),

c. podmiot udostępniającego stronę internetową, na której zlokalizowana jest Witryna oraz LockMe, dostawców Internetu - dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

15. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

16.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez odhaczenie odpowiedniego „okienka” zawierającego zgodę w ramach formularza kontaktowego. Klient ma prawo odwołania przedmiotowej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres gorzow@openthelock.pl.

 

3. Pliki typu cookies

 

1.Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Przeznaczone są do korzystania z Witryny. Podczas wizyty Klienta w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są następujące dane Klienta:

a. adres IP,

b. data i czas wizyty na stronie,

c. adres strony, z której Klient został przekierowany na stronę Witryny.

3.ADO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. ADO wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

b. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Klientów, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Witryny do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,

5. Witryna stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony Witryny przez Klienta. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu ich usunięcia przez Klienta lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. ADO informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Witryny.

8. Pliki (cookies) z których korzysta Witryna mogą być udostępnione partnerom oraz współpracującym z ADO reklamodawcom.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Zgadzam się